Politica de confidențialitate

1. Dispozitii generale

BPAY SRL (operator de date cu caracter personal nr. 0000665-001 din 8 aprilie 2016) acordă o prioritate maximă păstrării confidențialității datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.bpay.md sau aplicației mobile BPay (individual sau împreună – „Site-ul”).

BPAY SRl prelucrează datele Dumneavoastră cu caracter personal cu buna credință și în conformitate cu prevederile Legii privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 8 iulie 2011 dar și Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul”), dacă sunteți cetățeni ai Uniunii Europene

2. Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal

 • pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi BPAY, respectiv pentru preluarea, validarea, executarea tranzacției inițiate de Dvs.
 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale ale BPAY în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, satisfacerii legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și implementarea sancțiunilor internaționale
 • pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de BPAY, prin intermediul Site-ului.

3. Datele confidentiale colectate

 • Nume și prenume Data, locul naşterii
 • Codul personal de identificare (IDNP) sau un alt element unic de identificare
 • Cetățenia, adresa de domiciliu, reședinţă, precum și adresa de trai.
 • Număr de telefon/fax
 • Adresa de e-mail
 • Profesia, ocupaţia, funcția, denumirea angajatorului ori natura activităţii profesionale
 • Seria și numărul actului de identitate, adresa de e-mail, număr de telefon fix/ mobil/fax,
 • Informații bancare (date privind cardul bancar, contul IBAN, dacă este necesar pentru efectuarea unei plăți la achiziția unui produs sau în cazul plății unei facturi),
 • Copia actului de identitate (cu minimizarea datelor personale necesare),
 • Fotografie selfie/autoportret împreună cu actul de identitate valabil în mână sau a variantei scanate color (în cazul contractării la distanță),
 • Identificarea prin intermediul videoconferinței, datele privind ID-ul
 • Date privid utilizarea site-ului web și alte date tehnice
 • Date privind cookie-uri

4. Măsurile de protectie a datelor cu caracter personal

În mod specific, BPAY adoptă și aplică măsuri tehnice și organizatorice adecvate (politici și proceduri de securitate informatică etc.) pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea datelor personale și prelucrarea acestora numai în conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniul datelor personale.

Angajații BPAY au obligația de a păstra confidențialitatea și nu pot divulga datele personale la care au acces în cadrul activității lor profesionale.

La fel, BPAY se asigură că atât înainte de a intra în relații contractuale cu parteneri/furnizori care au nevoie să aibă acces la datele personale cât și pe întreaga perioadă în care aceștia au acces la date, aceștia:

 • Prelucrează datele numai în numele și sub instrucțiunile BPAY (cu excepția cazului când au obligația legală să le prelucreze);
 • Își asumă obligații contractuale de a implementa măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea corespunzătoare a datelor;
 • Își asumă obligații contractuale în conformitate cu prevederile Legii și Regulamentului
 • Nu dezvăluie datele personale altor persoane împuternicite decât cu autorizarea prealabilă a BPAY

5. Durata de păstrăre a datelor personale ale Clienților

Prelucrarea datelor cu caracter personal în sistemul de evidență se efectuează pe perioada existenței relațiilor contractuale între BPAY S.R.L. și utilizatorii respectivi a serviciilor de plată precum si ulterior in vederea conformarii la obligatiunele legale aplicabile, inclusiv dispozitiei refeferitoare la arhivare reglementate de Indicatorului documentelor-tip și al termenelor lor de păstrare (adoptat prin Ordinul nr. 57 din 27/07/2016 emis de Serviciul de Stat de Arhivă fiind arhivate și păstrate conform prevederilor legislației în vigoare pentru o perioadă de 5 ani

6.Prelucrarea datelor Dumneavoastră cu caracter personal în contextul utilizarii de cookie-uri

Vă informăm că, paginile noastre de web utilizeaza cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere de mici dimensiuni, alcătuite în general dintr-un șir de caractere, sau părți dintr-un fișier, care la accesarea unui site sunt salvate în browser-ul utilizat de către calculatorul, telefonul, tableta sau orice alt dispozitiv prin care se accesează on-line respectivul site. La fiecare accesare ulterioară a site-ului, browser-ul utlizat trimite către server-ul respectivului site acest fișier, în scopul de a permite identificarea unui vizitator care a revenit pe site.

Când accesezi site-ul ca vizitator, un cookie este trimis către browser-ul tău de internet și salvat pe hard-disk-ul computerului tău, dar poți bloca salvarea cookie-urilor prin modificarea setărilor browser-ului tău.

Cookie-urile pot stoca informații ce au un caracter personal (de exemplu, cod de identificare al vizitatorului, preferințe personalizate sau un istoric al paginilor vizitate). Aceste informații nu sunt generate de cookie-uri, ci de catre vizitator, în momentul în care acesta completează formulare on-line, se inregistreaza pe site, utilizează sisteme de plăți electronice etc.

7. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către BPAY, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea BPAY cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către BPAY a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform legislației din Republica Moldova sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.
 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al BPAY sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care BPAY poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și careprevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a vă adresa Centrul Național pentru Protecție Datelor cu Caracter Personal al Republica Moldova (CNPDCP) sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

8. Informatii suplimentare

In măsura în care, adițional informațiilor prezentate mai sus, apreciați că aveți nevoie de mai multe clarificări suplimentare sau doriți exercitarea drepturilor de care beneficiați în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, ne poți contacta oricând prin următoarele metode:

Adresare în formă liberă la adresa de e-mail: support@bpay.md

Apelând la numărul de contact: 079950063